ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Sitemap Krongchai.com
จานแดงขายขาดไม่มีรายเดือน พร้อมติดตั้งเพียง 2,590 บาท
GMM Z Menu
dot
dot
True Knowledge Package 88 ช่อง

Truevisions True Knowledge Package

Truevisions True Knowledge Package

Truevisions True Knowledge Package

Truevisions True Knowledge Package

เบอร์ติดต่อ

True Knowledge Package ทรู โนว-เลจ แพ็กเกจ 88 ช่อง 

พิเศษสมัครติดตั้งวันนี้

ฟรีค่าติดตั้ง ทุกจุด
ชำระค่าประกันจุดละ 500 บาท
ค่าบริการ 299 บาท

ฟรีค่าติดตั้ง ทุกจุด
ค่าประกันอุปกรณ์จุดละ 500 บาท
*ทรูโนว-เลจ แพ็กเกจ ไม่มีชมฟรี

สัญญา 12 เดือน

 

 


แมกกาซีน ประจำเดือน

          

Truevisions True Knowledge Package

Truevisions True Knowledge Package

เบอร์ติดต่อ

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัทฯ อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา
1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

 

Platinum Package  Gold Package  True Knowledge  จานแดงขายขาด SSK 2,490 บาท

กรอกข้อมูล


ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตั้ง :  *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :  *
วัน เดือน ปี ที่เกิด :  *
เบอร์มือถือ :  *
เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติม :
สถานที่ติดตั้ง ตามทะเบียนบ้าน :  *
ต้องการติดตั้งกี่จุด : 1 จุดรายเดือน 299 บาท
2 จุดรายเดือน 454 บาท
3 จุดรายเดือน 609 บาท
4 จุดรายเดือน 764 บาท
วันที่ๆ ต้องการติดตั้ง :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.